Tài Liệu Hóa Học

4. Hóa phân tích

1. Hoá môi trường - ThS. Huỳnh Ngọc Phương Mai

 Nguồn phát hành:  GREE, 2008

 Sơ lược:

Theo nguyện vọng đông đảo của tất cả các sinh viên, cán bộ ngành môi trường. Sau một thời gian biên soạn và hiệu chỉnh, GREE xin giới thiệu đến các bạn bộ giáo trình Hoá Môi Trường. Bộ giáo trình này gồm các phần sau:

Chương 1. pH
 
Chương 2. Độ acid
Chương 3. Độ kiềm
Chương 4. Oxy hòa tan
Chương 5. Nhu cầu oxy sinh hoá
Chương 6. Nhu cầu oxy hóa học
Chương 7. Sắt & mangan
Chương 8. Sulfate
Chương 9. Phosphorus & phosphate

 Download (1.3 MB)

2. Hoá học môi trường - Hoàng Thái Long 

 Nguồn phát hành:  Đại học Khoa học Huế, 2007

 Sơ lược:

Trang bìa
Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Khí quyển và sự ô nhiễm khí quyển
Chương 3. Thủy quyển và ô nhiễm môi trường nước
Chương 4. Địa quyển và ô nhiễm môi trường đất
Chương 5. Hóa chất độc trong môi trường
Tài liệu tham khảo

 Download (3.0 MB)

3. Modern Analytical Chemistry - David Harvey 

 Nguồn phát hành:  DePauw University, 2008

 Sơ lược:

Tài liệu về hóa phân tích, có bài tập để thực hành.

Chapter 1. Introduction
Chapter 2. Basic Tools of Analytical Chemistry
Chapter 3. The Language of Analytical Chemistry
Chapter 4. Evaluating Analytical Data
Chapter 5. Calibrations, Standardizations, and Blank Corrections
Chapter 6. Equilibrium Chemistry
Chapter 7. Obtaining and Preparing Samples for Analysis
Chapter 8. Gravimetric Methods of Analysis
Chapter 9. Titrimetric Methods of Analysis
Chapter 10. Spectroscopic Methods of Analysis
Chapter 11. Electrochemical Methods of Analysis
Chapter 12. Chromatographic and Electrophoretic Methods
Chapter 13. Kinetic Methods of Analysis
Chapter 14. Developing a Standard Method
Chapter 15. Quality Assurance
Appendixes

 Download (5.2 MB)

4. Sai số trong hoá học phân tích - TS. Tạ Thị Thảo 

 Nguồn phát hành:  Trường ĐHKHTN - ĐHQG.HN, 2008

 Sơ lược:

Chương 1. Các dạng sai số trong hoá phân tích 
Chương 2. Thống kê mô tả 
Chương 3. Hàm phân bố và chuẩn phân bố 
Chương 4. Các phương pháp kiểm tra thống kê 
Chương 5. Phân tích phương sai 
Chương 6. Phân tích tương quan  và phân tích hồi quy
Chương 7. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng  trong phòng thí nghiệm phân tích

 Download (1.1 MB)

5. Thí nghiệm hoá phân tích
 

 Nguồn phát hành:  Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2008

 Sơ lược:

Lời nói đầu
Những điều cần biết khi tiến hành phân tích định lượng
Giới thiệu một số dụng cụ, thiết bị cơ bản khi làm thí nghiệm phân tích định lượng
Xử lý thống kê các số liệu thực nghiệm

Phần 1: Các phương pháp phân tích hóa học
Chương I: Phân tích bằng phương pháp trọng lượng
Chương II: Phân tích bằng phương pháp thể tích

Phần 2: Các phương pháp phân tích hóa lý
Chương 1: Phương pháp trắc quang
Chương 2: Phương pháp điện phân
Chương 3: Phương pháp cực phổ
Chương 4: Phương pháp điện thế
Chương 6: Phương pháp chiết – đo quang

Tài liệu tham khảo

 Download (3.1 MB)

6. Hoá phân tích 
Nguồn: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ

 Nguồn phát hành:  Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ, 2008

 Sơ lược:

Chương 1. Đại cương về hoá phân tích
Chương 2. Khái niệm và định luật cơ bản dùng trong hoá phân tích
Chương 3. Phương pháp phân tích khối lượng
Chương 4. Đại cương về phương pháp phân tích
Chương 5. Phương pháp chuẩn độ Acid – Bazơ
Chương 6. Phương pháp chuẩn độ oxy hóa – khử
Chương 7. Phương pháp chuẩn độ tạo tủa
Chương 8. Phương pháp chuẩn độ phức chất
Chương 9. Phương pháp chuẩn độ điện thế
Chương 10. Phương pháp quang phổ hấp thu thấy được

 Download (1.0 MB)

7. Độc học Môi trường - Hoàng Trọng Sĩ 

 Nguồn phát hành:  Đại học Y Dược Huế, 2003

 Sơ lược:

Chương 1. Đại cương về độc học và độc học môI trường
Chương 2. Tác động của độc chất đối với cơ thể sống
Chương 3. Sự biến đổi và vận chuyển chất độc trong môi trường
Chương 4. Độc tính và đánh giá độc tính
Chương 5. Quản lý môi trường các chất độc và sự nhiễm độc

 Download (1.2 MB)

8. Cơ sở hoá học phân tích - Lâm Ngọc Thụ 

 Nguồn phát hành:  Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

 Sơ lược:

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Đánh giá độ tin cậy của những số liệu phân tích
Chương 3. Các phản ứng hóa học trong hóa học phân tích
Chương 5. Độ tan của kết tủa
Chương 6. Quá trình tạo thành kết tủa
Chương 7. Phân tích trọng lượng
Chương 8. Mở đầu về phân tích thể tích
Chương 9. Chuẩn độ kết tủa
Chương 10. Lý thuyết chuẩn độ Axit – Bazơ đối với những hệ đơn giản
Chương 11. Đường chuẩn độ những hệ Axit – Bazơ phức tạp
Chương 12. Chuẩn độ Axit – Bazơ trong môi trường không nước
Chương 13. Chuẩn độ tạo phức
Chương 14. Chuẩn độ Oxi hóa khử
Chương 15. Phân hủy và hòa tan mẫu.
Chương 16. Loại bỏ các tác dụng cản trở

Phụ lục
Tài liệu tham khảo

 Download (2.8 MB)

9. Cơ sở hoá tinh thể - Trinh Hân, Ngụy Tuyết Nhung

 Nguồn phát hành:  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

 Sơ lược:

Lời nói đầu
Chương 1 Chất kết tinh với bản chất dị hướng, mặt tinh thể
Chương 2 Hình thái tinh thể 
Chương 3 Hình học cấu trúc tinh thể 
Chương 4 Khái niệm cơ bản của hoá học tinh thể
Chương 5 Đặc điểm cấu trúc tinh thể thực
Chương 6 Hóa học tinh thể của một số khoáng vật tạo đá

 Nguồn phát hành:  Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM, 2009

 Sơ lược:

Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Phân tích các thông số vật lý
Chương 3: Phân tích các thông số thể tích
Chương 4: Phân tích các thông số trắc quang
Chương 5: Phân tích các thông số sinh hoá
Chương 6: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường đất
Chương 7: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường khí

 Download (790.2 kB)

11. Thực hành Phân tích định lượng  
Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghiệp 4

 Nguồn phát hành:  Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, 2009

 Sơ lược:

Chương 1: Phương pháp phân tích thể tích
Phần 1: Phương pháp axit –  bazơ
Phần 2: Phương pháp oxi hóa –  khử
Phần 3: Phương pháp chuẩn độ phức chất
Phần 4: Phương pháp chuẩn độ kết tủa

Chương 2: Phương pháp phân tích khối lượng

 Download (243.1 kB)

12. Hoá phân tích
 
Nguồn: Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

 Nguồn phát hành:  Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2009

 Sơ lược:

Giới thiệu môn học
Các hình thức hoạt động học tập chính trong môn học
Yêu cầu về đánh giá hoàn thành môn học

Bài 1: Khái niệm cơ bản. (Hệ thống phân tích định tính) 
Bài 2: Phân tích định tính Cation nhóm 1 
Bài 3: Phân tích định tính Cation nhóm 2 
Bài 4: Phân tích định tính Cation nhóm 3 
Bài 5: Phân tích khối lượng. (Phân tích định lượng khối lượng) 
Bài 6: Phân tích thể tích 
Bài 7: Phân tích định lượng acid – bazơ 
Bài 8: Phân tích định lượng oxy hoá khử 
Bài 9: Phân tích định lượng tạo phức 
Bài 10: Phân tích định lượng tạo tủa

 Download (2.8 MB)

13. Hoá học môi trường
 Nguồn: Trường Đại học An Giang

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học An Giang, 2009

 Sơ lược:

Giới thiệu chung
Chương 1 Hóa học của khí quyển (Atmosphere Chemistry)
Chương 2 Hóa học của địa quyển (Soil Chemistry)
Chương 3 Hóa học của thủy quyển (Water Chemistry)
Chương 4 Các chu trình trong tự nhiên
Phụ lục tiêu chuẩn Việt Nam
Tài liệu tham khảo

 Download (3.4 MB)

14. Bài giảng Đại cương về sắc ký khí - TS. Nguyễn Bá Hoài Anh 
Nguồn phát hành:
 Đại học Khoa Học Tự Nhiên, 2000 

 Sơ lược:

Sắc ký khí (gas chromatography) là phương pháp tách dựa trên 2 quá trình hấp phụ và giải hấp phụ xảy ra liên tục giữa 2 pha: pha tĩnh (thường là rắn hoặc lỏng), pha động (là khí). Tài liệu cung cấp những kiến thức căn bản về Sắc ký khí:
 - Sơ đồ khối của một máy sắc ký khí
 - Sơ đồ một hệ sắc ký với đầu dò FID
 - Máy sắc ký với bộ tiêm mẫu tự động
 - Các phương trình và đại lượng cơ bản trong sắc ký khí
 - Các loại cột dùng trong sắc ký khí
 - Pha tĩnh dùng cho cột sắc ký

 Download (856.0 kB)

15. Đại cương về Sắc ký lỏng - TS. Nguyễn Bá Hoài Anh 

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2000

 Sơ lược:

• Sơ đồ khối của một máy sắc ký lỏng
• Nguyên tắc của bơm sắc ký lỏng
• Hệ thống loại nhiễu của bơm
• Các loại cột dùng trong sắc ký lỏng ..

 Download (742.7 kB

16. Các quá trình tách trong sắc ký lỏng - TS. Nguyễn Bá Hoài Anh 

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, 2000

 Sơ lược:

- Một số lọai sắc ký
- Ưu điểm của phương pháp sắc ký
- HPLC
- Hỗn hợp chất tách khỏi nhau thế nào ?
- Tương tác giữa chất phân tích và vật liệu nhồi ..
- Ưu và nhược điểm của chế độ Gradient

 Download (532.6 kB)

17. Phương pháp phân tích Phổ nguyên tử - Phạm Luận 

 Nguồn phát hành:  Đại học quốc gia Hà Nội, 2009

 Sơ lược: In Lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung.

Lời mở đầu

Phần I 
Chương 1: Đại cương về phương pháp AES
Chương 2: Sự kích thích phổ phát xạ nguyên tử
Chương 3: Máy quang phổ và sự phân li chùm sáng
Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởng trong AES
Chương 5: Phân tích quang phổ phát xạ định tính
Chương 6: Phân tích phổ phát xạ định lượng

Phần II
Chương 7: Những vấn đề chung của phép đo ASS
Chương 8: Các kĩ thuật nguyên tử hóa mẫu
Chương 9: Trang bị của phép đo ASS
Chương 10: Các yếu tố ảnh hưởng trong AAS
Chương 11: Phân tích định lượng bằng phổ AAS
Chương 12: Các điều kiện đo phổ hấp thụ nguyên tử và phát xạ ngọn lửa của một số nguyên tố

Tài liệu tham khảo

 Download (3.0 MB)

18. Giáo trình Hoá phân tích - PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn (chủ biên)

 Nguồn phát hành:  Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2009

 Sơ lược:

Lời nói đầu
Chương I: Các khái niệm cơ bản của Hoá phân tích
Chương II: Phân tích khối lượng
Chương III: Phân tích thể tích
Chương IV: Phân tích công cụ
Chương V: Sai sô trong Hoá phân tích

Tài liệu tham khảo
Các bảng phụ lục

 Download (1.2 MB)

19. Hoá học phân tích - Lê Thị Mùi 
Nguồn phát hành:
 Trường ĐHSP Đà Nẵng, 2009

 Sơ lược:

Lời mở đầu 
Chương 1. Dung dịch chất điện ly- Cân bằng hóa học 
Chương 2. Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích  
Chương 3. Cân bằng axít - bazơ. Chuẩn độ axít bazơ 
Chương 4. Cân bằng oxy hóa - khử. Chuẩn độ oxy hóa - khử 
Chương 5. Phức chất và thuốc thử hữu cơ trong hóa phân tích. Chuẩn  độ Complexon 
Chương 6. Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Chương 7. Sai số trong phân tích định lượng hóa học

Phụ lục 
Tài liệu tham khảo

 Download (1.7 MB)

20. Hoá phân tích: Lý thuyết và thực hành - PGS.TSKH. Lê Thành Phước - CN. Trần Tích (chủ biên)

 Nguồn phát hành:  Bộ Y tế, 2010

 Sơ lược: Sách đào tạo Trung học Dược.

Lời giới thiệu 
Phần I. Lý thuyết phân tích định tính 
Phần II. Thực hành phân tích định tính 
Phần III. Lý thuyết phân tích định lượng 
Phần IV. Thực hành phân tích định lượng

Phần phụ lục 
Giải đáp bài tập  
Tài liệu tham khảo

 Download (5.4 MB)

21. Hoá phân tích - Đặng thị Vĩnh Hòa 

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Đà Lạt, 2010

 Sơ lược: Dành cho sinh viên ngành môi trường.

Phần I. Cơ sở lý thuyết chung
Chương i. Giới thiệu về hóa phân tích
Chương ii. Cân bằng hóa học định luật bảo toàn nồng độ
Chương iii. Acid và baz – phản ứng trao đổi proton
Chương iv. Phức chất trong dung dịch
Chương v. Phản ứng kết tủa
Chương vi. Phản ứng oxy hóa - khử

Phần II. Phân tích định lượng
Chương ii. Phương pháp phân tích thể tích
Chương iii. Phương pháp trung hòa 
Chương iv. Phương pháp tạo phức
Chương v. Phương pháp chuẩn độ kết tủa.
Chương vi. Phương pháp chuẩn độ oxy hóa - khử

 Download (1.7 MB)

22. Hỗn hợp phức chất - Lê Chí Kiên

 Nguồn phát hành: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

 Sơ lược:

Chương 1. Mở đầu về hóa học phức chất  
Chương 2. Cấu tạo của phức chất 
Chương 3. Liên kết hóa học trong phức chất 
Chương 4. Tốc  độ và cơ chế phản  ứng của phức chất 
Chương 5. Các phương pháp nghiên cứu phức chất 
Chương 6. Tổng hợp phức chất

 Download (3.4 MB)

23. Giáo trình Hoá học đất - PGS. TS. Nguyễn Hữu Thành

 Nguồn phát hành:  Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, 2010

 Sơ lược:

Phần mở đầu
Chương 1. Thành phần hoá học của đất
Chương 2. Các khoáng vật của đất
Chương 3. Chất hữu cơ của đất
Chương 4. Dung dịch đất
Chương 5. Hấp phụ của đất
Chương 6. Khả năng trao đổi cation của đất
Chương 7. Các hợp chất nhôm và vấn đề độ chua.
Chương 8. Hiện tượng điện hoá
Chương 11. Độ chua của đất

 Nguồn phát hành: Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2010

 Sơ lược:

Lời mở đầu
Chương 1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng
Chương 2. Sai số trong phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm theo thống kê toán học
Chương 3. Phân tích khối lượng và đại cương về phân tích thể tích
Chương 4. Phương pháp chuẩn độ axít-bazơ
Chương 5. Phương pháp chuẩn độ tạo phức
Chương 6. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Chương 7. Phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử
Chương 8. Một số phương pháp tách và làm giàu trong hóa phân tích
Chương 9. Một số vấn đề cơ sở của kỹ thuật lấy mẫu và xử lý mẫu phân tích

Phụ lục
Tài liệu tham khảo

 Download (1.5 MB)

25. Hóa phân tích 3 - Tổng hợp Hóa - ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình 

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Quy Nhơn, 2009 

 Sơ lược:

Mở đầu
Chương I. Đại cương về phân tích thể tích
Chương II. Phương pháp chuẩn độ axit – bazơ
Chương III. Phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử
Chương IV. Phương pháp chuẩn độ tạo phức
Chương V. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
Chương VI. Phân tích khối lượng
Chương VII. Sai số trong phân tích xử lí số liệu thực nghiệm theo thống kê toán học

 Download (979.3 kB)

26. Hóa phân tích
  Nguồn: Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP)

 Nguồn phát hành:  Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), 2010

 Sơ lược:

Tài liệu dạy nghề Phân tích dầu thô, khí và các sản phẩm lọc dầu, trình độ lành nghề.

Bài 1 : Các khái niệm cơ bản .
Bài 2: Phân tích hệ thống cation nhóm 1 .
Bài 3: Phân tích hệ thống cation nhóm 2 
Bài 4: Phân tích hệ thống cation nhóm 3 
Bài 5: Phân tích khối lượng .
Bài 6: Phương pháp chuẩn độ thể tích .
Bài 7: Phương pháp chuẩn độ acid – bazơ.
Bài 8: Phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử .
Bài 9: Phương pháp chuẩn độ tạo phức. .
Bài 10: Phương pháp chuẩn độ tạo tủa

Hướng dẫn giải các bài tập bài .

 Download (1.3 MB)


27. Cơ sở hóa học phân tích - Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi
Nguồn phát hành:
 Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2010

 Sơ lược:

Lời mở đầu

Phần thứ nhất.
Cơ sở lí thuyết của các phương pháp phân tích hóa học
Chương 1. Cân bằng hóa học và hoạt độ
Chương 2. Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích
Chương 3. Axit và bazơ - Phản ứng trao đổi proton
Chương 4. Phương pháp chuẩn độ axit bazơ - Phương pháp trung hòa
Clzutmg 6. Phức chất trong dung dịch
Cltuơng 7. Phản ứng kết tủa
Chương 8. Phương pháp chuẩn độ kết tủa..

Phân thứ hai.
Các phương pháp công cụ
Chương 12. Phương pháp đo độ dẫn điện ..
Chương 29. Phương pháp sắc kí

Tài liệu tham khảo

 Download (11.9 MB)

28. Phân tích hợp chất bằng phương pháp đo quang phổ
 

 Nguồn phát hành:  Chưa xác định, 2010

 Sơ lược:

Bài 1 : Phổ hồng ngoại
Bài 2 : Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
Bài 3 : Phổ nhiễm xạ tia X (XRD)

Đáp án câu hổi và bài tập

Tài liệu tham khảo

 Download (2.4 MB)

29. Giáo trình Thực hành Phân tích công nghiệp 2 - Khoa Hoá 

 Nguồn phát hành:  Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, 2011

 Sơ lược:

Hệ cao đẳng và trung cấp.

Lời mở đầu
Chương 1: Phân tích cao su
Chương 2: Phân tích chất tẩy rửa
Chương 3: Phân tích giấy
Chương 4: Phân tích dầu khí
Chương 5: Vật liệu dệt – nhuộm phương pháp xác định độ bền màu.

 Download (389.9 kB)

30. Giáo trình Hóa học phân tích - TS. Nguyễn Đăng Đức 

 Nguồn phát hành:  Đại học Thái Nguyên, 2010

 Sơ lược:

Dùng cho các hệ không chuyên hóa.

Phần thứ nhất - Cơ sở lý thuyết hóa phân tích
Chương 1: Dung dịch chất điện ly - cân bằng hóa học
Chương 2: Phản ứng axit - bazơ.
Chương 3: Phản ứng tạo phức.
Chương 4: Phản ứng kết tủa.
Chương 5: Phản ứng oxy hoá - khử

Phần thứ hai - Các phương pháp phân tích hóa học
Chương 1 Phân tích khối lượng.
Chương 2 Phân tích thể tích 
Chương 2 Đại cương về sắc ký 
Chương 3 Các phương pháp phân tích điện hoá.

Phần thứ tư - Sai số trong phân tích xử lý số liệu thực nghiệm.

Tài liệu tham khảo.

 Nguồn phát hành: Trường Đại học Đà Lạt, 2011 

 Sơ lược:

Phần thứ 1. Giới thiệu về phân tích định lượng

Phần thứ 2. Giới thiệu các Bài thực tập
 - Bài 1. Cách sử dụng các dụng cụ đo khối lượng và thể tích
 - Bài 2. Phương pháp trung hòa (phương pháp chuẩn độ acidbaz)
 - Bài 3. Phương pháp trung hòa
 - Bài 4. Phương pháp oxy hóa – khử phép đo permanganat..
 - Bài 5. Phương pháp oxy hoá khử phép đo dicromat và iod
 - Bài 6. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
 - Bài 7. Phương pháp phân tích khối lượng
 - Bài 8. Phương pháp complexon.

 Download (616.6 kB)


32. Bài giảng Hóa môi trường - Phạm Thị Hà, Lê Thị Mùi

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

 Sơ lược:

Dùng cho Sinh viên chuyên Hóa Đại Học Đà Nẵng.

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về hoá học môi trường
Chương 2: Hóa học môi trường không khí
Chương 3: Hóa học môi trường nước
Chương 4: Hóa học môi trường đất

 Download (1.5 MB)

33. Thực tập Phân tích Hoá học - Nguyễn Văn Ri - Tạ thị thảo 

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - ĐHQG HN, 2006

 Sơ lược:

Phần 1 - Phân tích định lượng hoá học cơ bản
Chương 1 Phương pháp chuẩn độ axit-bazơ
Chương 2 Phương pháp chuẩn độ complexon
Chương 3 Phương pháp chuẩn độ kết tủa tạo phức
Chương 4 Các phương pháp oxi hoá - khử
Chương 5 Phương pháp trọng lượng

Phần 2 - Phân tích mẫu thực tế
Chương 6 Phân tích hợp kim
Chương 7 Phân tích các sản phẩm công nghiệp
Chương 8 Phân tích môi trường
Chương 9 Phân tích thực phẩm
Chương 10 Các phụ lục

 Download (1.5 MB)

 34. Giáo trình thực hành Hóa môi trường - ThS. Đinh Hải Hà

 Nguồn phát hành: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM, 2008

 Sơ lược:

Lời nói đầu
§. Lấy mẫu và bảo quản mẫu
§. Dung ung dịch chuẩn
§. pH, EC, độ mặn
§. Chất rắn
§. Độ đục
§. Độ màu
§. Chloride
§. Độ acid
§. Độ kiềm
§. Độ cứng tổng cộng
§. Độ cứng calci
§. Sắt
§. Nitrogen – nitrite (N – NO2)
§. Phosphate
§. Oxi hòa tan (DO)
§. Nhu cầu oxy sinh học ( biology oxygen demand – BOD)
§. Nhu cầu oxi hóa học (chemical oxygen demand – COD)

Tham khảo thêm : Mangan, Nitrogen-nitrate (NO3-), Nitrogen – ammonia (NH3), Nitrogen – organic, chlorine – Cl2

 Download (660.9 kB)

35. Hướng dẫn thực hành Phân tích định lượng bằng các phương pháp hoá học - 
Nguyễn thị Như Mai - Đặng thị Vĩnh Hòa 

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Đà Lạt, 2011

 Sơ lược:

Phần thứ 1. Giới thiệu về phân tích định lượng

Phần thứ 2. Giới thiệu các Bài thực tập
 - Bài 1. Cách sử dụng các dụng cụ đo khối lượng và thể tích
 - Bài 2. Phương pháp trung hòa (phương pháp chuẩn độ acidbaz)
 - Bài 3. Phương pháp trung hòa
 - Bài 4. Phương pháp oxy hóa – khử phép đo permanganat..
 - Bài 5. Phương pháp oxy hoá khử phép đo dicromat và iod
 - Bài 6. Phương pháp chuẩn độ kết tủa
 - Bài 7. Phương pháp phân tích khối lượng
 - Bài 8. Phương pháp complexon.

 Download (616.6 kB)

36. Bài giảng Phân tích công cụ - Lê Thị Mùi

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2008

 Sơ lược:

Chương 1: Phương pháp đo độ dẫn điện
Chương 2: Phương pháp phân tích đo điện thế
Chương 3: Phương pháp cực phổ cổ điển
Chương 4: Phương pháp cực phổ xung
Chương 5: Các phương pháp phân tích điện hóa hòa tan
Chương 6: Phổ hấp thu phân tử UV - VIS
Chương 7: Phổ phát xạ nguyên tử
Chương 8: Phổ hấp thụ nguyên tử
Chương 9: Phương pháp phân tích sắc ký

 Download (3.9 MB)

37. Bài giảng Cơ sở lý thuyết Hóa phân tích 1 - Trần Mai Liên 

 Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2011

 Sơ lược:

Chương 1: Nhập môn hóa phân tích 
Chương 2: Cân bằng hóa học
Chương 3: Phản ứng axit - bazơ
Chương 4: Phản ứng phức chất
Chương 5: Phản ứng kết tủa
Chương 6: Phản ứng oxy hóa khử
Chương 7: Cân bằng giữa hai dung môi không trộn lẫn - Sự chiết

 Download (1.2 MB)

38. Bài giảng Phân tích môi trường - Bộ môn Kỹ thuật môi trường 

 Nguồn phát hành:  Bài giảng, 2006

 Sơ lược:

Chương I: Chỉ thị môi trường và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường
Chương II: Các phương pháp đo đạc và phân tích các thông số chất lượng môi trường
Chương III: Xử lý mẫu
Chương IV: Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường
Chương V: Các thí nghiệm và thực hành

 Download (844.5 kB)

39. Bài giảng Phương pháp lấy mẫu .và xử lý mẫu phân tích - Trần Mai Liên 

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2008

 Sơ lược:

Giới thiệu
Chương 1. Mẫu phân tích, lấy mẫu và quản lý mẫu
Chương 2. Những vấn đề cơ sở của các kỹ thuật xử lý mẫu
Chương 3. Xử lý mẫu để xác định các kim loại và phi kim
Chương 4. Xử lý mẫu để xác định các chất hữu cơ
Chương 5. Xử lý mẫu để phân tích mẫu môi trường

 Download (950.1 kB)

40. Bài giảng Hoá phân tích - Trần T Phương Thảo 

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM, 2010

 Sơ lược:

Chương 1. Đại cương về hóa phân tích
Chương 2. Một số kiến thức cần cho hoá phân tích
Chương 3. Hằng số đặc trưng của các cân bằng hoá học đơn giản trong nước
Chương 4. Hằng số đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nước
Chương 5. Xử lý kết quả thực nghiệm theo phương pháp thống kê
Chương 6. Phương pháp phân tích khối lượng
Chương 7. Phương pháp phân tích thể tích
Chương 8. Khái quát về các phương pháp phân tích phổ nghiệm
Chương 9. Phổ tử ngoại & khả kiến
Chương 10. Phổ nguyên tử
Chương 11. Khái quát về phương pháp phân tích điện hoá
Chương 12. Phương pháp phân tích đo điện thế
Chương 13. Phương pháp điện khối lượng và phương pháp đo điện lượng

 Download (3.6 MB)

41. Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Trần Mai Liên

 Nguồn phát hành: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2008

 Sơ lược:

Chương1: Mở đầu
Chương 2: Số đo trong đo lường
Chương 3: Dụng cụ đo thể tích và tỷ trọng
Chương 4: Dụng cụ đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, pH
Chương 5: Một số thiết bị thông thường – Phương pháp sử dụng và hiệu chuẩn
Chương 6: Kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm

 Download (1.4 MB)

42. Bài giảng Hóa phân tích  Nguồn: Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM
Nguồn phát hành:
 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2008

 Sơ lược:

Chương 1: Đại cương về hóa phân tích
Chương 2: Phân tích định tính
Chương 3: Phân tích thể tích
Chương 4: Phương pháp phân tích trọng lượng
Chương 5: Các phương pháp phân tích hóa lý

 Download (1.0 MB)

43. Bài giảng Hoá vô cơ phân tích - Phan Thị Hải 

 Nguồn phát hành:  Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009

 Sơ lược:

Chương 1: Đại cương về hoá học phân tích .
Chương 2: Phương pháp phân tích trọng lượng .
Chương 3: Phân tích thể tích.
Chương 4: Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ 
Chương 5: Phương pháp chuẩn độ kết tủa.
Chương 6: Phương pháp tạo phức .
Chương 7: Phương pháp chuẩn độ oxy hoá - khử 
Chương 8: Phân tích công cụ.
Chương 9: Sai số trong hoá học phân tích

 Download (1.1 MB)

Tổng kích thước gói: 1.1 MB

44. Đại cương hóa học phân tích - Lê Thị Hường

Nguồn phát hành:  Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng

  Sơ lược:

Chương 1: Dung dịch chất điện ly. Cân bằng hóa học.
Chương 2: Phương pháp phân tích khối lượng và phân tíc thể tích .
Chương 3: Cân bằng axit - bazơ. Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ 
Chương 4: Cân bằng oxi hóa khử. Phương pháp chuẩn độ oxy hoá - khử 
Chương 5: Phức chất. Phương pháp chuẩn độ complexon .
Chương 6: Cân bằng trong dung dịch chất ít tan. Chuẩn độ kết tủa 
 
Download (821 KB)

 

45. Đại cương hóa học phân tích định lượng- Lê Thị Hường

Nguồn phát hành:  Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng

  Sơ lược:

Chương 1: Mở đầu. Biểu diễn kết quả trong phân tích định lượng.
Chương 2: Phương pháp phân tích khối lượng và phân tích thể tích .
Chương 3: Cân bằng axit - bazơ. Phương pháp chuẩn độ axit - bazơ 
Chương 4: Phương pháp chuẩn độ complexon  
Chương 5: Phương pháp chuẩn độ oxy hoá - khử.
Chương 6: Phương pháp Chuẩn độ kết tủa 
 
Download (459 KB)

 

Comments